Formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji

DZIEŃ ORGANIZACJI „Srebrna gospodarka – wyzwaniem dla biznesu i nauki”

organizowanej w Szczecinie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w dniu: 17 października 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji DZIEŃ ORGANIZACJI „Srebrna gospodarka – wyzwaniem dla biznesu i nauki”, Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW .